tk ru en tr   
aksiya
bgitem bgitem bgitem

"Begler ýoly" hususy kärhanasy ― "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň ýeňijsi boldy

28 Mart 2021

Biziň "Begler ýoly" hususy kärhanamyz "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň "Ýylyň täze senagat önümini öndüriji" ugry boýunça ýeňiji boldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi we adybir partiýa tarapyndan yglan edilen bäsleşigiň netijeleri ýakynda Aşgabatda geçirilen sergide belli boldy.

Biziň hususy kärhanamyz plastik önümlerini öndürmekde Türkmenistanda öňdebaryjy kärhanalaryň biridir. «Begler ýolunyň» önümleriniň arasynda suwuk we gaty harytlar üçin plastik gaplar, himiýa serişdeleri üçin çeleklerdir kiçi gaplar, plastik çemçeler we çarşaklar, azyk önümleri üçin konteýnerler, olary saklamak üçin gutylar we beýlekilerdir. "Begler ýoly" öz önümlerini Türkmenistanyň çäklerinden daşary hem çykarýar.

Sergä gatnaşmak biziň üçin ajaýyp tejribe boldy. Şeýle ol buýrujylarymyzyň sanyny artdyrmaga we içerki bazaryň mümkinçiliklerini öwrenmäge şert döretdi.

Senagat sergisine gatnaşmak diňe bir müşderileriň sanyny köpeltmek bilen çäklenmän, eýsem ýurtda we daşary ýurtlarda markamyzyň tanymallygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.