tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

27 Oktýabr 2021

Plastmassa näme? 

Plastmassa dürli häsiýetli köp önümi öz içine alýan önümleriň örän   giň görnüşidir. Aýry-aýry görnüşleriniň ulanylyşy barada jikme-jik bilimleriň  ýoklugy sebäpli, köp adamlar bu materiallaryň hemmesini plastmassa diýip atlandyrýarlar. Şol bir wagtyň özünde, bu kategoriýada önümler we maddalar gaty giň amaly we düýbünden başga parametrleri bilen tapawutlanýar. Iň köp ulanylýan we köpugurly materiallardan biri polipropilendir. Bu material hakda bilmek nämä gerek, bu materialdan haýsy önümler öndürilýär we näme üçin beýle meşhur? 

Sizi “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtyna gyzykly makalalary, faktlary we bilermenleriň synlaryny okamaga çagyrýarys! Kärhanamyzyň hünärmenleri bu görnüşli plastmassanyň ähli oňyn häsiýetlerini aç-açan görkezjek birnäçe gyzykly faktlary gözden geçirmegi teklip edýärler. Himiýa, azyk we gurluşyk pudaklarynda peýdaly önümleri hödürleýäris. Dürli ululykda, şekilde we reňkde bar. Şeýle giň dürlüligi saýlamak käwagt kyn. Emma, tejribeli geňeşçilerimiz bu meselede kömek edip bilerler.
Plastiki gaplary daşary ýurtlara we ýurdumyzyň hemme ýerine iberýäris. Önümleri eltip bermek hem gürrüňdeşlikden soň amala aşyrylýar.

Polipropilen näme?  

Polipropilen (belgilenişi-PP) sintetiki polimerlere degişli himiki birleşme. Polipropilen polimerizasiýa önümidir we poliolefinler synpyna degişlidir. Adatdan daşary güýji we gatylygy sebäpli, polipropilen önümleri köp pudaklarda ulanylýar.

Polipropileniň fiziki-himiki aýratynlyklary

Polipropilen fiziki we himiki aýratynlyklary sebäpli ykdysadyýetiň köp pudaklarynda gymmatlydyr. Bu maddanyň haýsy aýratynlyklary, esasanam önümçilik nukdaýnazaryndan talap edilýär?

Olaryň biri, elbetde, dürli görnüşli birleşmelere we maddalara ýokary himiki garşylykdyr. Hususan-da, polipropilen himiki taýdan agressiw kislotalara, esaslara we erginlere gaty bitarap. Beýleki tarapdan, polýak däl suwuklyklara benzol, metil hlorid ýa-da uglerod tetrahloridi garşy durmaýar. Polipropileniň başga bir häsiýeti pes bug geçirijiligi. Gowy izolýasiýa häsiýetlerinden başga-da, bu material ýokary dem alyş ukybyny we suwuň siňdirilmegini hem öz içine alýar. Munuň netijesinde gaplar, çüýşeler, çemodanlar we ondan öndürilen dürli önümler çyglylyga iň oňat garşylyga eýe.

Polipropilen hem yssyz we gaýtadan işlemek aňsat. Hususan-da, PP-iň termoplastiki aýratynlyklary ony dürli şekilli we ululykdaky önümleri öndürmek üçin ileri tutulýan material edýär. Sowadylandan soň kompozisiýa asyl gatylygyny gaýtadan dikeldýär. 270 ° C-den ýokary temperaturada çüýreýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Gaýtadan işlemek 

Mundan başga-da gaýtadan işlemek mümkinçiligi sebäpli polipropilenden ýasalan gap satyn almaga-da mynasyp. Bu material iň aňsat gaýtadan ulanylýan plastmassa toparyna degişlidir. PP 52 gezek gaýtadan ulanylandan soňam güýjüni ýitirmeýär. Ol poligonda taşlanyp    ýa-da daşky gurşawa zyýan bermezden ýakylyp bilner. Polipropileniň kaloriýa bahasy ýaglaryňky bilen deňdir, şonuň üçin goşmaça ýangyç ulanmazdan ýanmak wagtynda döwülýär. Bu aýratynlyk, galyndylary ýakýan zawodlarda ep-esli ýangyç tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Ýanan  wagtynda diňe fotosintez prosesini üýtgedýän kömürturşy gazy ýa-da suw bugy çykyp biler. Polipropilenden gaplama önümçiligi günsaýyn ösýär, sebäbi bu material birnäçe oňyn häsiýetler bilen häsiýetlendirilýär:

• uzak ömri;
• tebigy baýlyklardan az peýdalanmak;
• gaýtadan işlemegi we gaýtadan ulanmagy optimizirlemek;
• atmosfera hapalaýjy himiki maddalaryň ýoklugy.

Bu polipropileni köp pudak üçin iň girdejili material edýär. 

PP himiki maddalara, ýaglara we ýaglaryň köpüsine çydamly köpugurly materialdyr. Mundan başga-da, bu görnüşli plastmassa iş wagtynda ýyrtylmaýar we döwülmeýär. Dykyz gurluş we çeýeligi islendik ýerüsti kemçilikleriň ähtimallygyny peseldýär. Polipropilen aşa gyzgynlykdan, garrylykdan we gün şöhlelerinden gorkmaýar. Asetat / sellýuloza / PVX hakda hem aýdyp bolmaz - materiallar has çalt ulanyp bolmaýar. Bu faktlar, bu materialy häsiýetlendirmek üçin ulanyp boljak zatlaryň hemmesi däl. 

Önümçilik prossesi 

Polipropilen polýar däl termoplastiki polimer bolup, tebigatda sintetikdir. Daşardan, propileniň polimerizasiýasyndan alnan ak gaty. Esasy aýratynlygy, önümçilik döwründe daşky gurşawa zyýanly we howply galyndylaryň çykmazlygydyr.
Beýleki plastmassa görnüşlerinden tapawutlylykda, polipropilen önümçilik döwründe az mukdarda energiýa çeşmelerini talap edýär. Mundan     başga-da, önümçilik wagtynda suw düýbinden diýen ýaly ulanylmaýar, materialyň ereýän nokady gaty pes.

Ekologiki arassalyk 

Bu hakykat, azyk önümleri üçin plastik gaplaryň hemmesiniň diýen ýaly polipropilenden edilendigi bilen tassyklanýar. Munuň sebäbi hem, polipropileniň plastifikatorlary, agyr metallary we beýleki zyýanly himiki maddalary öz içine almaýandygy bilen baglanyşyklydyr. Howpsuz komponentlerden - ugleroddan we wodoroddan durýar. Mundan başga-da, himiki taýdan çydamly (inert). Bu, islendik iýmitleri propilen önümlerinde diýen ýaly howpsuz saklamaga mümkinçilik berýär we ýakymsyz netijelerden ýa-da plastmassa himiki ysyndan gorkmaň. Şeýle materialdan öý galyndylary hem kynçylyksyz taşlanyp bilner. Daşarky gurşawyň ýagdaýyny hiç hili erbetleşdirmezler.

Polipropilen hakda gyzykly maglumatlar

Iru-giç, her birimiz üçin plastik gaplary satyn almak zerurlygy ýüze çykyp biler. Önümler durmuşyň dürli ugurlarynda gündelik ulanmak üçin peýdalydyr. Ykjam gutular aşhanada, çelekler we gaplar bolsa köplenç himiýa, gurluşyk we azyk senagatynda ulanylýar. Şeýle önümleri satyn almak bilen, konteýneriň ýasalan materialy hakda az adam pikir edýär. Elbetde, bellik onuň plastmassadygyny görkezýär. Emma, bu materialyň käbir aýratynlyklary bilen tapawutlanýan birnäçe görnüşi bar. Polipropilen olaryň biridir we ekologiýa taýdan arassa görnüşdir.