tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

Döwrebap enjamlar bilen badalga

08 Iýun 2020

Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly” Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we maýa goýum mümkinçiliklerini artdyrmak üçin iň oňat dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de peýdalanmagyň, halkara işewürlik gatnaşyklarnyň işjeň iş tejribesini ulanmak zerurdyr”.

Muňa mysal edip Begler ýoly hususy kärhanamyz dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ýokary derejede alnyp barylmagy üçin taslamalarymyzda bu mesela uly üns bilen garaldy hem-de önümçilik meýdanlarymyzda döwrebap tehnikalar bilen üpjün etmegi başardyk.