tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

IML - etiketka

08 Iýun 2020

IML-etiketkanyň ýapyşdyrlyşy, etiketka plastik gabyň diwarlaryna gabyň enjamlarda ýasalýan wagty eredilip ýemlenýär. Munuň netijesinde etiketka bilen gabyň çig maly bitewi bir görnüşe öwrülýär. Gaplary öndürmek üçin çig mal hökmünde köplenç polipropilen (PP), ýokary basyşly polietilen (HDPE), polietilen (PE) ulanylýar.

Üýtgetme, daşky görnüş, dizaýn we göwrüm - bu parametrleriň hemmesi müşderi tarapyndan kesgitlenýär. Şonuň üçin hem siz plastik gaplary öz islegiňize we dizaýnyňyza görä sargyt edip bilersiňiz. Plastiki gaplary öndürmek boýunça hünärmen bolmak bilen, biz hatda ilkibada mümkin däl ýaly görünýän meseleleri çözmekde hem ýardam berip bileris!

Önümçiligimiziň kuwwaty we ähli zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilmegi, islendik mukdarda plastik önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Biziň PP we PE önümlerini öndürmekde nyrh syýasatymyz hemişe elýeterlilige esaslanyp, yzygider ýokary hilliligi saklaýarys!