tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtynda

Plastmassa dürli häsiýetli köp önümi öz içine alýan materiallaryň giň toplumydyr. Aýry-aýry görnüşleriniň ulanylyşy barada jikme-jik bilimleriň  ýoklugy sebäpli, köp adamlar bu materiallaryň hemmesini “plastmassa” diýip atlandyrýarlar

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

     Plastmassa dürli häsiýetli köp önümi öz içine alýan materiallaryň giň toplumydyr. Aýry-aýry görnüşleriniň ulanylyşy barada jikme-jik bilimleriň  ýoklugy sebäpli, köp adamlar bu materiallaryň hemmesini “plastmassa” diýip atlandyrýarlar. Bu ugurda iň köp ulanylýan we köpugurly materiallardan biri hem polipropilendir. Bu hakda bilmek nämä gerek, bu materialdan haýsy önümler öndürilýär we näme üçin beýle meşhur? Sizi “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtyna okamaga çagyrýarys!

Polipropilen näme?

     Polipropilen (PP) sintetiki polimerlere degişli himiki birleşme. Polipropilen polimerizasiýa önümidir we poliolefinler synpyna degişlidir. Adatdan daşary güýji we gatylygy sebäpli polipropilen önümleri köp pudaklarda ulanylýar. Polipropilen fiziki we himiki aýratynlyklary sebäpli ykdysadyýetiň köp pudaklarynda gymmatlydyr.  Hususan-da, polipropilen himiki taýdan agressiw kislotalara, esaslara we erginlere gaty bitarap. Beýleki tarapdan, polýak däl suwuklyklara benzol, metil hloridi ýa-da uglerod tetrahloridine garşy durmaýar. Polipropileniň başga bir häsiýeti pes bug geçirijiligidir. Gowy izolýasiýa häsiýetlerinden başga-da, bu material ýokary dem alyş ukybyny we suwuň siňdirilmegini hem öz içine alýar. Munuň netijesinde biziň önümçiligimizdäki iýmit önümlerini gaplamak üçin dürli ölçegli bedreler, konteýnerler, gök we miwe önümlerini gaplamak üçin dürli ölçegli sebetler çyglylyk babatda iň oňat garşylyga eýe.

     Polipropilen yssyz we ony gaýtadan işlemek aňsat. Hususan-da, PP-iň termoplastiki aýratynlyklary ony dürli şekilli we ululykdaky önümleri öndürmek üçin ileri tutulýan material edýär. Sowadylandan soň kompozisiýa asyl gatylygyny gaýtadan dikeldýär. 270° C-den ýokary temperaturada çüýreýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

     Mundan başga-da, gaýtadan işlemek mümkinçiligi sebäpli, polipropilenden ýasalan gap satyn almaga-da mynasyp. Bu material iň aňsat gaýtadan ulanylýan plastmassa toparyna degişlidir. PP 52 gezek gaýtadan ulanylandan soňam güýjüni ýitirmeýär. Ol daşky gurşawa zyýan bermezden ýakylyp bilner. Polipropileniň kaloriýa bahasy ýaglaryňky bilen deňdir, şonuň üçin goşmaça ýangyç ulanmazdan ýanmak wagtynda döwülýär. Bu aýratynlyk, galyndylary ýakýan zawodlarda ep-esli ýangyç tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Ýanan  wagtynda diňe fotosintez prosesini üýtgedýän kömürturşy gazy ýa-da suw bugy çykyp biler. 

     Biziň hususy kärhanamyzda polipropilen önümçiligi günsaýyn ösýär, sebäbi bu material birnäçe oňyn häsiýetler bilen häsiýetlendirilýär. Muňa mysal edip, Ýewropa Komissiýasynyň 4 talaplaryna laýyk gelýändigini aýratyn bellemek gerek.

Ýagny:

  • uzak ömri;
  • tebigy baýlyklardan az peýdalanmak (tygşytlamak);
  • gaýtadan işlenmegi we gaýtadan ulanmagy optimizirlemek;
  • atmosfera hapalaýjy himiki maddalaryň ýoklugy.

     

     Esasy aýratynlygy, önümçilik döwründe daşky gurşawa zyýanly we howply galyndylaryň çykmazlygydyr. Beýleki plastmassa görnüşlerinden tapawutlylykda, polipropilen önümçilik döwründe az mukdarda energiýa çeşmelerini talap edýär. Bu häsiýetler bolsa, polipropileni köp pudak üçin iň girdejili material edýär. “Ekologiki arassalyk”-bu hakykat, azyk önümleri üçin plastik gaplaryň hemmesiniň diýen ýaly polipropilenden edilendigi bilen tassyklanýar. Munuň sebäbi, polipropileniň plastifikatorlary, agyr metallary we beýleki zyýanly himiki maddalary öz içine almaýandygy bilen baglanyşyklydyr. Howpsuz komponentlerden - ugleroddan we wodoroddan durýar. Mundan başga-da, himiki taýdan çydamlylygyny aýratyn bellemek gerek.

     Bu faktlar, bu materialy häsiýetlendirmek üçin ulanyp boljak zatlaryň hemmesi däl. “Begler ýoly” web sahypamyzda plastik gaplar üçin sargyt goýup, polipropileniň häsiýetlerine baha bermegi teklip edýäris.

     Hususy kärhanamyz Size miwe we bakja önümleri üçin, öý himiki serişdeleri we azyk däl önümler üçin, aşhana gap-gaçlary we azyk önümleri üçin niýetlenen önümlerimizi  hödürleýär.

     Olar Siziň islegleriňize görä dürli ululykda, şekilde we reňkde. Şeýle giň dürlüligi saýlamak käwagt kyn. Emma, tejribeli hünärmenlerimiz bu meselede Size kömek edip bilerler.

     Sizi web saýtymyzda görenmize örän şat we Biz Size hususy kärhanamyzda  garaşýarys!
 

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtynda

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly”  önümçiliginiň gerimini barha giňeldýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanasy müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz müşderilere täze önümini hödürleýär

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasy ― "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň ýeňijsi boldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasynyň ofis we söwda maksatly binasy

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin