tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200 töweregi wekili gatnaşýar.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200 töweregi wekili gatnaşýar.

Biziň hususy kärhanamyz hem bu çärä gatnaşýar. Biz bu sergide täze plastmassa önümlerimizi hödürleýäris.

Sergä gatnaşyjylaryň ünsüne dürli önümleri saklamak üçin niýetlenen plastmassa önümleri hödür edildi, hususan-da azyk, öý, suwuk we beýleki önümleri saklamak üçin niýetlenen gaplar.

Dürli maksatlar üçin plastmassa önümlerini öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan hususy kärhanamyz serginiň işine işjeň gatnaşýar. «Begler ýolunyň» önümleriniň daşky gurşawa zyýansyzlygy barada berlen köp sanly kepilnamalar hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Olaryň hiline daşary ýurtlarda hem ýokary baha berildi.

Biziň kompaniýamyz "Şa", "Ak nur", "Mylaýym", "Täze aý", "Nur" ýaly meşhur öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Mundan başga-da, «Begler ýolunyň» Türkmenistanda ilkinji bolup IML tehnologiýasyny özleşdirip, işleri guýma hadysasy bilen alyp barýandygyny nygtamak gerekdir.
 

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy ― «Telekeçi ― 2020» bäsleşiginiň ýeňijsi boldy»

Giňişleýin

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara derejesinde ykrar edildi

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara hil şahadatnamasy bilen sylaglandy 

Giňişleýin

“Begler ýoly” “Plast Eurasia Istanbul 2017” sergisine gatnaşdy

Giňişleýin