• info@begleryoly.com
Dil saýlamak   Türkmençe   Русский   English   Türkçe   

Biz barada
"Begler Ýoly" HK

"Ýurdumyzyň iri senagatlarynyň biri bolan, plastik önümçiliginde uly goşanda eýe.."

ürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan ähli babatda bedew bady bilen ösüşleriň belent sepgitlerine tarap öňe barýar. Gahryman Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir” diýen ýörelgesini her bir ädimde duýmak bolýar. Hormatly Prezidentimiz mähriban watanymyzyň abraýyny dünýäde belent derejelere götermekde beýik işleri durmuşa geçirýär. Hut şonuň üçin Türkmenistan dünýäde okgunly ösýän döwletleriň biri hökmünde tanalýar.

Täzelikler
Biz hakda habarlar

Iň soňky täzeliklerimizden habarly boluň
work-image

IML - Galyp içi Etiketleme

Ambalajın müşteri üzerinde bıraktığı izlenim, ürünün müşteri tarafından benimsenmesinde ve görsel hafızaya ....

work-image

“Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen...

work-image

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ...

work-image

Miwe-bakja onümleri gaplamak.

Dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ...

Habarlaşmak
Biz bilen habarlaşmak

Biz Siziň ähli soraglaryňyza jogap bereris

Hyzmatdaşlyk
Bize ynam bildirenler