tk ru   

Önümlerimiz

Täzeliklerimiz

08 Iýun 2020
news

IML-etiketkanyň ýapyşdyrlyşy, etiketka plastik gabyň diwarlaryna gabyň enjamlarda ýasalýan......

07 Iýun 2020
news

Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly”Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we...

08 Iýun 2020
news

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen...

06 Iýun 2020
news

Günümiziň global meselesi bolan zir-zibilleriň tebigatymyza ýetirýän uly zyýanlaryň biri bolan plastiki hem-de şuňa meňzeş...

26 Awgust 2020
news

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümçiliginiň esasy aýratynlygy – öndürilýän önümleriň ählisi dünýä...

26 Awgust 2020
news

Türkmenistanda ýerli gazhimiýa zawodlarynyň köpelmegi bilen plastik gaplary öndüriji kärhanalaryň sany hem köpelip başlady....

26 Awgust 2020
news

Plastik gaplary öndürmekde ýurtda öňdebaryjylaryň biri bolan “Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümleri daşary bazarda hem...

26 Awgust 2020
news

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz önümçilik işini “Daşky gurşawyň dosty” diýen şygar esasynda alyp barýar. Kärhanamyzyň...

20 Sentýabr 2020
news

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň...

Önümlerimiz

Hyzmatdaşlyk

Bize ynam bildirenler