tk ru   
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Plastik gaplary öndürmekde ýurtda öňdebaryjylaryň biri bolan “Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümleri daşary bazarda hem uly islegden peýdalanýar...

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Plastik gaplary öndürmekde ýurtda öňdebaryjylaryň biri bolan “Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümleri daşary bazarda hem uly islegden peýdalanýar. Kärhanamyzyň önümçiliginiň esasy aýratynlygy – öndürilýän önümleriň ählisi dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. 

Dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly, häzirki bazar gatnaşyklary şertlerinde telekeçilik işini ýola goýmakda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary işjeň ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Munuň özi, birinjiden, işiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmaga şert döretse, ikinjiden, eksport ugurly täze görnüşli önümleriň önümçiligini ýola goýmaga mümkinçilik berýär. “Begler ýoly” HK-sy hem döredilen döwründen bäri şu ýörelgelerden ugur alyp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli işleri alyp barmaklyga çalyşýarlar. Şonuň çäklerinde Özbegistan Respublikasyna 1 litrlik plastik gaplaryň ylalaşykda görkezilen möçberi eksport edildi. Şeýle-de häzirki döwürde Russiýa Federasiýasy, Azerbaýjan, Gruziýa we Owganystan ýaly döwletlere önümleri eksport etmek üçin degişli gepleşikler alnyp barylýar.

Beýleki önümlerimiz

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdy

Giňişleýin

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzda işler awtomatik usulda alnyp barylýar

Giňişleýin

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Miwe-bakja önümleri gaplamak

Giňişleýin

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Giňişleýin

IML - etiketka

Giňişleýin