tk ru   
bgitem bgitem

Täzelikler

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly”Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we maýa...

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly”Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we maýa goýum mümkinçiliklerini artdyrmak üçin iň oňat dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de peýdalanmagyň, halkara işewürlik gatnaşyklarnyň işjeň iş tejribesini ulanmak zerurdyr”.

Muňa mysal edip Begler ýoly hususy kärhanamyz dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ýokary derejede alnyp barylmagy üçin taslamalarymyzda bu mesela uly üns bilen garaldy hem-de önümçilik meýdanlarymyzda döwrebap tehnikalar bilen üpjün etmegi başardyk.

Beýleki önümlerimiz

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdy

Giňişleýin

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzda işler awtomatik usulda alnyp barylýar

Giňişleýin

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Miwe-bakja önümleri gaplamak

Giňişleýin

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Giňişleýin

IML - etiketka

Giňişleýin