• info@begleryoly.com
tk ru en tr   
07 Iýun 2020 - Miwe-bakja onümleri gaplamak.    /    07 Iýun 2020 - Döwrebap enjamlar bilen badalga    /    07 Iýun 2020 - “Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..    /    07 Iýun 2020 - IML - Galyp içi Etiketleme

Döwrebap enjamlar bilen badalga

  • Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly”Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we maýa goýum mümkinçiliklerini artdyrmak üçin iň oňat dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de peýdalanmagyň, halkara işewürlik gatnaşyklarnyň işjeň iş tejribesini ulanmak zerurdyr”.
  • Muňa mysal edip Begler ýoly hususy kärhanamyz dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ýokary derejede alnyp barylmagy üçin taslamalarymyzda bu mesela uly üns bilen garaldy hem-de önümçilik meýdanlarymyzda döwrebap tehnikalar bilen üpjün etmegi başardyk.

Kategoriýa

Täzelikler