algap nowruz bayram
tk ru en tr   
 • Begler ýoly” hususy kärhanasy “Algap” haryt nyşany bilen plastik önümleriniň giň görnüşlerini hödürleýär. Ýagny:

  • Miwe we gök önümleri saklamak üçin 15 * 30 * 40 sm, 30 * 50 * 35 sm, 19 * 40 * 30 sm, 10,5 * 50 * 40 sm ölçegli sebetler.

  • Azyk önümlerini we durmuşy himiki serişdeleri üçin 0,5 litr, 1, 3, 5 we 20 litr göwrümli plastik gaplar we çüýşeler.

  • Az mukdarda azyk önümleri (süýt önümleri, ketçup we ş.m.) saklamak üçin 200, 330, 500 we 600 ml göwrümli gaplar.

  • Plastik aşhana önümleri: çemçeler, wilkalar, bedreler, gapakly gaplar;

  • Dezinfesirleýji serişdeler üçin 100 we 150 ml göwrümli çüýşeler.

  • Gorag ýüz galkanlar üçin tutawaçlar.

 

 • Buýurma boýunça IML (In-Mold Labeling) tehnologiýasy boýunça etiketkaly gaplary öndürmek.

 • Kompaniýanyň önümleri deslapdan sargyt boýunça iberilýär. Miwe we gök önümleri üçin sebetler we 20 litr göwrümli gaplar üçin 10000 sandan az bolmaly däl; beýleki önümleriň göwrümi 50000 sandan az bolmaly däldir.

 • Önümleri eltip bermek diňe Aşgabat şäheri boýunça amala aşyrylýar. Harytlar ýedi gije-gündiziň dowamynda öndürilip berilýär.

Islendik telekeçiniň baş maksady dürli hilli önümleri öndürmek we ýurdumyzyň ösüşlerine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşmak bolup durýar. “Begler ýoly” hususy kärhanasy hem, özgezeginde “Algap” haryt nyşany bilen polietilenden we polipropilenden öndürilýän täze döwrebap önümleriniň giň görnüşlerini müşderilere hödürleýär.

 • Begler ýoly” hususy kärhanasynda tölegler nagt we nagt däl görnüşinde amala aşyrylýar.  

Işimiz barada

Önümçilikdäki aýratynlyklarymyz

Önümçilikde ýokary hil we netije gazanmak biziň esasy maksadymyzdyr

Ýokary hil

"Begler ýoly" hususy kärhanasy ýokary hilli önümleri öndürýär 

Tehnologik

Plastik gaplama tehnologiýasy önümçilikde dünýäniň soňky ülňülerine gabat gelýär

Sertifikatlar

Plastik gaplary önümçilik etmek üçin gerek bolan dünýäde talap edilýän ähli sertifikatlara eýedir

Döwrebap

Iş proseslerini döwrebap saklamak netijesinde önümçilik mydama kämil bolýar