algap nowruz bayram
tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

Polipropilen näme ?

17 Mart 2023

Polipropilen näme ?

Polipropilen uglewodorod zynjyrlaryndan, iň esasy komponenti 3 uglerod we 6 wodorod atomyndan ybarat etilen molekulasydyr. Polipropilen (PP) propen (ýa-da propilen) monomerinden ýasalan pes dykyzlykly, streslere çydamly termoplastikdir. Bu çyzykly  uglewodorod  rezininiň himiki formulasy (C3H6) 1950-nji ýyllaryň ortalarynda italýan alymlary tarapyndan tapyldy we häzirki wagtda polietilenden soň iň köp öndürilen plastikdir. Nemes alymlary Natta we Rehn tarapyndan  polimerizasiýa  edildi.  Natta 1954-nji ýylda Ispaniýada ilkinji polipropilen rezini kämilleşdirdi we sintez etdi, polipropileniň kristallaşdyrmak ukyby köp tolgunma döretdi. 1957-nji ýyla çenli onuň meşhurlygy partlady we tutuş Ýewropada täjirçilik önümçiligi başlandy. Häzirki wagtda  dünýäde  iň köp  öndürilýän plastmassalardan biridir.

Polipropilen termoplastiki materialdyr we şonuň üçin ony ereýän nokadyna çenli gyzdyryp, sowadyp, ep-esli ýaramazlaşmazdan gaýtadan gyzdyryp bolýar. Bu häsiýet, ýokary temperatura sezewar bolanda ýanmagyň ýerine suwuklandyrmak ukyby bilen bilelikde, polipropilen sanjym galyplary (şpris) ýaly amaly önümleri öndürmekde meşhur saýylýar. Bu materialyň käbir beýleki aýratynlyklary:

 • Himiki serişdelere garşylyk: polipropilen suwuklandyrylan esaslara we kislotalara çydamly bolup, arassalaýjy erginler ýaly suwuklyklary saklaýan gaplar üçin amatly bolýar.
 • Çydamlylygy: polipropileniň çäkli aralyk aralygynda elastikligi bar, ýöne deformasiýa prosesinde ir plastiki ýoýulmany başdan geçirýänligi sebäpli, gaty material hasaplanyp bilner. Çydamlylyk, materialyň energiýany siňdirmek we döwülmezden maýyşgak ukybyna degişlidir.
 • Izolýasiýa: polipropilen ýokary elektrik garşylygy bolup, ony elektron bölekleri üçin ideal edýär.

Polipropilen nädip ýasalýar?

Polipropilen katalizator ulgamyny, adatça Ziegler-Natta ýa-da metalosen katalizatoryny ulanyp, propilen gazy polimerizasiýa etmek arkaly öndürilýär. Polimerizasiýa parametrleri, şol sanda temperatura, basyş we reaktiw konsentrasiýalar işlenýän polimer derejesine görä kesgitlenýär. Gaz fazasynda ýa-da suwuk fazaly birnäçe önümçilik usuly bolup biler:

 • Gaz fazasy: reaksiýa suwuklandyrylan düşek reaktorynda 70 ° C-den 100 ° C we 1-20 atom basyşda bolýar. Propan we wodorod bu katalitik düşegiň üstünden daşalýar. Propen polipropilene inçe poroşok hökmünde öwrülýär, soňra siklon bölüjilerini ulanyp, reaksiýa berilmedik propenden we wodoroddan bölünýär. Netijede, bu inçe poroşok pelletizirlenýär we soňra ulanmaga taýyn. Umuman alanyňda, gaz we suw akymlaryny ýok etmek üçin ýokary işjeňlikli katalizatorlary ulanmak arkaly gaz fazaly polimerizasiýa netijeliligi ýokarlandyrylyp bilner.
 • Sferipol prosesi: bu polimerizasiýa prosesi polipropilen öndürmek üçin propen, etilen we wodorod ulanýar. Reaksiýa ýeňil uglewodorodlar ýaly inert ergininde katalizator we monomer birliklerini togtatmak bilen bolýar. Monomer we katalizator süýümi polimerizasiýa ýüze çykan ýerinde bir ýa-da iki dik garylan gaz faza reaktorlaryna sorulýar. Polimerizasiýa tamamlanandan soň, monomerler bilen polimer tozy garyndysy reaktorlardan suw turbalary arkaly çykarylýar, bejerilmedik monomer bolsa gaýtadan işlenen gaz reaktoryna gaýtadan ulanylýar. Soňra polimer, ulanmak üçin saklanýar.

Polipropileniň ulanylyşy näme?

Polipropilen gaplamak, material işlemek we sarp ediş harytlary ýaly birnäçe pudakda ulanylýar:

 • Material işlemek
 • Gaplamak 
 • Lukmançylyk enjamlary
 • Egin-eşik
 • Awtoulag bölekleri
 • Öý hojalygy
 • Oýnawaçlar we ş.m.

Himiki garşylygy, kebşirleýşi we beýleki gymmatly aýratynlyklary sebäpli bu material köp pudaklarda öz ornuny tapýar; lukmançylyk, awtoulag, gaplama, elektrik, gurluşyk we azyk senagaty. Gaplaýyş pudagy, esasan arzan bahasy we çeýeligi sebäpli kagyz we selofananyň ornuny tutýan polipropilen ulanýar. Paletler, çüýşeler, bankalar, gatyk gaplary, gyzgyn içgi käseleri we azyk gaplamalary bu material bilen öndürilen önümleriň käbiri. Polipropilen awtoulag pudagynda batareýalary, bamperleri, gural panellerini, içki elementleri we gapy bezeglerini öndürmek üçin ulanylýar. Himiki, bakterial we bug sterilizasiýa garşylygy sebäpli, polipropilen bir gezek ulanylýan şprisler, anyklaýyş enjamlary, dürli lukmançylyk goşundylarynda ulanylýar.

Umuman polipropileni we plastmassany gaýtadan işlemegiň birnäçe dürli usuly bar bolsa-da, sanjym galyplary iň esasy önümçilik prosedurasydyr. Polipropilen sanjym tizligine we basyşyna çalt jogap berýär we galyndyda çalt emele gelýär we galyplara ýokary önümçilik derejesine ýetmäge mümkinçilik berýär. Öndürijilik häsiýetleriniň garyndysy sebäpli, bu polimer sanjym galyp bazarynda möhüm orny eýeleýär.

Polipropileniň artykmaçlyklary näme?

Polipropileniň artykmaçlyklary onuň güýji we arzan bahasydyr. Onuň artykmaçlyklary has jikme-jik:

 1. Polipropilen amatly we elýeterli.
 2. Polipropilen ýarym kristal häsiýeti sebäpli, ýokary güýje eýe.
 3. Polipropileniň birneme maýyşgaklygy bar.
 4. Polipropilen çyglylygy siňdirmäge örän çydamlydyr.
 5. Polipropilen dürli esaslarda we kislotalarda gowy himiki garşylyga eýedir.
 6. Polipropilen gowy ýadawlyga garşydyr.
 7. Polipropileniň gowy täsir güýji bar.
 8. Polipropilen gowy elektrik izolýatorydyr.

Polipropilen ulanmagyň kemçilikleri näme?

Polipropileniň ýetmezçilikleri, ýylylyga, erginlere we beýleki belli faktorlara garşy gowşaklygydyr. Onuň kemçilikleri has jikme-jik:

 • UV şöhlenenmede ýaramazlaşmaga sezewar
 • Aromatika we hlorly erginlere duýgur
 • Okislenmä meýilli

Polipropilen zäherlimi?

Azyk we derman serişdeleri müdirliginiň (FDA) habaryna görä polipropilen zäherli däldir. Munuň sebäbi, düwnük keseliniň ýa-da adamyň saglygyna täsir edip biljek başga bir agyr ýagdaýyň ýüze çykýandygy belli däl. Şonuň üçin FDA bu polimeriň iýmit we içgi gaplary materialy hökmünde ulanylmagyny tassyklady.

Polipropileniň öndürilişine baglylykda androgen gormonlaryna täsir edip biljekdigini öňe sürýän käbir täze gözlegler bar. Iýmit gaplarynyň ýylylyga ýa-da ýokary turşulykly iýmitlere     ýa-da uzak wagtyň dowamynda endokrin bozujy himiki maddalary syzdyryp biljekdiginiň başga subutnamalary bar. Şeýle-de bolsa, FDA we EPA tekliplerini üýtgetmek üçin bu netijeleri tassyklamak üçin ýeterlik gözleg bolmady.

 Netije

Çeýeligi, çydamlylygy, himiki garşylygy we beýleki möhüm aýratynlyklary sebäpli, polipropilen köp dürli pudaklarda uly orun tapdy, gaplaýyş pudagy birinji ulanyjy boldy. Bu   BPA-dan mahrum termoplastiki polimer adam saglygy üçin howply hasaplanmaýar, ýöne UV şöhlelerine ýa-da aşa ýokary temperaturalara sezewar bolanda himiki maddalaryň ýaramazlaşmagy ýa-da syzmagy mümkin. Plastmassa öndürmek üçin birnäçe dürli galyplaýyş prossesi bar, ýöne polipropilen ilkinji nobatda sanjym galyplaýyş usuly bilen işlenýär.