tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

11 Dekabr 2021

Gaýtadan işlemek bellikleri

Materiallary gaýtadan işlemegiň we ýok etmegiň alamatlary hökmünde gaplamanyň nyşanlary, harytlaryň gaplanyşynda sarp ediji, ilkinji seredişde köp sanly düşnüksiz zatlary tapyp biler. Emma, daşky gurşaw üçin jogapkär bolmaga synanyşýan adamlar üçin şeýle nyşanlary tanamagy öwrenmek gaty peýdalydyr. Gaplamadaky belliklerde gaýtadan işlemegiň mümkinçiligini, harytlary kepillendiriş mümkinçiligini, saklanyş möhletini, saklanyş temperaturasynyň we ş.m. görkezýän alamatlar bolup biler.                        

Gaýtadan işlemek alamatlary

Germaniýa, Irlandiýa, Portugaliýa, Belgiýa, Ispaniýa, Fransiýa, Awstriýa, Lýuksemburg we käbir beýleki ýurtlar “Green Point” (Der Grune Punkt) diýlip atlandyrylýar. Öndürijiniň gaýtadan işlemek üçin kepillendirýän gaplaýyş materiallaryny bellemek üçin 1990-njy ýylda girizildi. 

“Mobius Loop” nyşany üç sany ýaşyl okdan ybarat üçburçluga meňzeýär. Şeýle bellik, materialyň gaýtadan ulanylmagy mümkinçiligini ýa-da bukjanyň ikinji derejeli çig malyň göteriminden ybaratdygyny aňladýar.
Şeýle hem, harytlaryň gaplanyşynda köplenç gara oklaryň üçburçlygy görnüşinde bir nyşan tapyp bilersiňiz. Zyňylmazdan ozal şu görnüşde bellenen harytlary ýa-da gaplamalary tertiplemek amatly. Adatça, materialyň görnüşi üçburçlugyň aşagyndaky gysgaltma we içindäki sanlar bilen görkezilýär. Bellemegiň düzgünlerini bilip, dürli görnüşli plastmassa, kagyz, agaç, aýna we metal, dokma we kombinirlenen materiallary tanamak bolýar.

Gaýtadan ulanylýan plastmassa

Polimer materiallaryň köp görnüşi bar we olaryň häsiýetleri            biri-birinden ep-esli tapawutlanýar. Materiallaryň himiki aýratynlyklaryna jikme-jik düşünmek hökman däl, ýöne olaryň haýsysynyň, meselem, iýmitiň aragatnaşygynyň howpsuzdygyny, temperaturanyň aşa çydap biljekdigini we haýsysynyň öňüni alyp boljakdygyny göz öňüne getirmek peýdaly bolar.  Bularyň hemmesini gaplamanyň gaýtadan işleniş belgisine seredip tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, köp material gaýtadan ulanylýar we gaýtadan işlenýär. Galyndylary dogry tertiplemek her bir adama tebigy baýlyklarymyzy gorap saklamaga goşant goşmaga mümkinçilik berýär.

Plastmassa üçin aşakdaky bellikler kabul edilýär. Ýagny:

1.     PET (E) ýa-da PET - polietilen teraftalat. PET önümleri giňden ýaýrandyr - bular bankalar, çüýşeler we beýleki gaplamalar. Iýmit gaplamak üçin ygtybarly material hasaplanýar. Uzak möhletli saklamak üçin amatly däl we gyzdyrylanda howpsuz däl. Material gaýtadan ulanylýar.
2.    PEHD (HDPE) ýa-da HDPE - ýokary dykyzlykly polietilen, pes basyş. HDPE dürli paketleri we gaplary öndürmek üçin ulanylýar: sumkalar, bankalar, çüýşeler. Iýmit bilen aragatnaşykda howpsuz. Gyzgyn (120-130 C çenli) üçin amatly. Material gaýtadan ulanylýar. 
3.    PVC - poliwinil hlorid. Zäherli material hasaplanýar. Iýmit däl önümler üçin gaplar, şeýle hem, gaplamak we azyk önümleri üçin filmler  PVC-den ýasalýar. Iýmit bilen baglanyşyk maslahat berilmeýär, sebäbi, zäherli hasaplanýar. Gaýtadan işlemäge we gaýtadan ulanmaga degişli däldir.
4.    PELD (LDPE) ýa-da LDPE - pes dykyzlykly polietilen, ýokary basyş. HDPE-de bolşy ýaly, iýmit gaplamasy hökmünde ulanmak üçin ygtybarly. Highokary temperatura çydamly däl, ýöne 110 C çenli gyzdyrmaga çydamly. Material gaýtadan ulanylýar.
5.    PP - polipropilen. PP dürli önümleri we gaplama görnüşlerini öndürmek üçin ulanylýar. Bu material howpsuz hasaplanýar we plastmassa gap-gaçlary öndürmek üçin ulanylyp bilner. Gyzgyn naharlar we içgiler PP tagamlaryna (150 C çenli) ýerleşdirilip bilner. Bu materialdan öndürilen önümleriň alkogolly içgiler bilen aragatnaşygyny aýyrmak maslahat berilýär. Material gaýtadan ulanylýar.
6.    PS - polistirol. PS önümleri gurluşykda, dürli iýmit däl önümler üçin gaplama önümçiliginde ulanylýar. Plastmassa gap-gaçlaryň hem bu materialdan ýasalandygyna garamazdan, mümkin boldugyça az we diňe sowuk iýmitler üçin ulanmak maslahat berilýär. Gaýtadan ulanylyp bilner. 
7.    O (term) ýa-da "başga". Şeýle bellik, paketiň başga bir görnüşli plastmassadan ýa-da ikisiniň garyndysyndan ybaratdygyny aňladýar. Gaýtadan işlemegiň şuňa meňzeş alamaty bilen bellenen zibil ýakylýan otlara iberilýär we gaýtadan ulanylmaýar.
8.    19 - polimer önümlerini bellemek üçin ulanylýan mugt sanlar.

Näme üçin bellik gerek?  

Sarp edijä haýsy önümiň howpsuzdygyny we ony nädip dolandyrmalydygyny anyklamak kyn. Şonuň üçin öndürijiler ýörite alamatlary ulanmak arkaly önüm döretmegiň maksadyny we adamlara we tebigata zyýany azaltmak üçin olary ulanmagyň düzgünlerini görkezýärler. Her bir nyşanyň öz belligi we dekodirlemesi bar, şonuň netijesinde gaplamanyň nämeden ýasalandygyny we gaýtadan ulanylyp bilinjekdigini aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz. Harytlary öndürmegiň, saklamagyň we gaýtadan işlemegiň şertleri barada sarp edijilere habar bermek üçin daşky gurşaw bellikleri bilen önüm bellikleri zerurdyr. Gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek bellikleri dünýäniň ähli ösen ýurtlarynda kabul edilýär we adamzadyň daşky gurşaw syýasatynyň aýrylmaz bölegidir.

Bellikli suratlar öý galyndylaryny ýygnamagy we tertipleşdirmegi  aňsatlaşdyrýar. Senagatda önümiň diňe bir görnüşi seýrek ulanylýar. Diňe kagyz ýa-da plastmassa gaplamak kyn, bu materiallar birnäçe elementleriň çylşyrymly utgaşmasydyr. Bir stakan gatyk plastmassadan, gapagy folga bilen ýasalýar. Şol bir gatyk polipropilen ýa-da polistirol käselerde satylýar. Gaplamadaky bellikleri gaýtadan işlemek, galyndylary material görnüşine takyk tertiplemek arkaly ulanmaga ýa-da zyňmaga mümkinçilik berýär.

Mysal üçin şeýle kodlar we nyşanlar:

Käbir önümlerdäki ýaşyl nokat, satyn alnan gaplama materiallarynyň gaýtadan işlemek üçin kabul ediljekdigini kepillendirýär (Der Grune Punkt).

Mobius aýlawyny emele getirýän üç okuň üçburçlygy, gaplaýyş materialynyň gaýtadan işlenen materiallardan ýasalandygyny ýa-da gaýtadan işlemek üçin iberilip bilinjekdigini görkezýän daşky gurşawa laýyklygyň alamatydyr.

Içindäki sanlary bolan üç okuň üçburçluk nyşany görnüşindäki nyşan, adatça plastmassa, polimer materiallara ýerleşdirilýär, içindäki sanlar plastmassa ýa-da plastmassa görnüşini, şeýle hem gaýtadan işlemegiň mümkinçiligini görkezýär.

Plastmassadaky alamatlar we kodlar

Içindäki sanlar bilen şeýle üçburçluk alamatlarynyň aşagynda plastmassanyň görnüşini aňladýan elipbiý gysgaltmasy hem ulanylýar:

01 çüýşeler, alkogolsyz içgileri (şireler, suw) saklamak üçin bankalar, şeýle hem, azyk poroşoklary, köp önümler üçin gutular öndürmek üçin ulanylýan PET polietilen terftalat. 
02 süýt haltalary, ýuwujy serişdeler üçin çüýşeler we akartyjy serişdeler, kanistler öndürmekde ulanylýan pes dykyzlykly polietilen bolan PE-HD    ýa-da HDPE.
03 PVC ösümlik ýaglaryny gaplamakda, suwuklyklary arassalamakda, penjiräni arassalamakda we gury iýmit önümleri üçin bankalarda ulanylýan poliwinil hloridi aňladýar.