algap nowruz bayram
tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Polietilen plastmassa: uglerod-wodorod molekulasy

 

Molekulýar gurluş we umumy häsiýetler

Polietilen uglewodorod zynjyrlaryndan, iň esasy komponenti 2 uglerod we 4 wodorod atomyndan ybarat etilen molekulasydyr. Etilen molekulalary göni ýa-da şahalanan zynjyrlarda birleşdirilende polietilen emele gelýär. Bu amal 2 uglerod atomynyň arasynda goşa baglanyşygy bölmegi we indiki etilen molekulasyna goşulmak üçin erkin radikal döretmegi öz içine alýar. Makromolekulalar birek-birege birikdirilmän, birek-birekli güýçler arkaly kristal gurluşda saklanýar. Gapdal şahalaryň sany näçe az bolsa, kristallylygy şonça pes we şonuň üçin dürli polietileniň dürli häsiýetlerinde görlüp bilinýän dykyzlyk şonça ýokarydyr.

Polietilen howa çydamly, ýöne uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar bolanda döwülip biler. Bu çäklendirmäni UV stabilizatorlary goşmak arkaly ýeňip bolar . Polietilen materialyň derejesine, önümiň galyňlygyna we goşundylaryň barlygyna baglylykda ak ýa-da açyk reňksiz bolup biler.

 

Polietileniň klassifikasiýalary

Pes dykyzlykly polietilen (LDPE)  polimer zynjyrlarynda uzyn we gysga şahalar bilen emele gelýär. Bu şahalaryň bolmagy zynjyrlary gaty berk gaplamazlykdan saklaýar, LDPE-e plastik paketler, sim izolýasiýasy we plastmassa örtük ýaly amaly çeýeligi berýär. LDPE kislotalar, esaslar, spirtler, aldegidler, ketonlar we ösümlik ýaglary ýaly himiki maddalaryň köpüsine ýokary çydamlydyr. Şeýle hem, suwuň siňdirilmegi gaty pesdir.

Çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE)  LDPE-e meňzeýär, ýöne köp gysga şahalary bolan esasan çyzykly zynjyrlardan durýar. Köplenç 1-buten, 1-heksen we 1-okten ýaly alfa-olefinler bilen etileniň kopolimerizasiýasy arkaly öndürilýär. Taýýar önümiň aýratynlyklaryny düzüjiniň formulasyny sazlamak arkaly dolandyryp bolýar.

Ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE),  esasan, molekulýar güýçler bilen bilelikde saklanýan göni zynjyr molekulalaryndan durýar. Gapdal şahalaryň ýoklugy zynjyrlaryň berk gysylmagyny üpjün edýär. Bu ýokary dykyzlyk, gaty kesilen önümi döredýär, ony kesiş tagtalary, şireli gaplar, plastmassa agaçlary we oýunjaklar ýaly amaly ýerine ýetirýär. HDPE gowy himiki garşylyga eýedir we gaty pes temperaturada (-76 gradus Farahheit) gaty bolmagynda galýar. Onda howa geçirmeýän mumyň üstki gurluşy bar.

Ultra molekulýar agramly polietilen (UWMPE)  gaty uzyn zynjyrlara eýedir we polatdan has ýokary dartyş güýji bolan sapaklara pyrlanyp bilner. Uzyn göni zynjyrlaryň arasyndaky birek-birekli güýçleriň güýji, gaty ýokary täsir güýji bilen berk material döredýär.  UHMWPE beýleki polietilen görnüşleri ýaly, oksidleýji kislotalardan başga himiki maddalaryň köpüsine garşydyr. Şeýle hem, çyglylygyň pes siňdirilmegi bar.

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Polietilen üçin esasy gurluş bölegi 2 uglerod atomyndan we 4 wodorod atomyndan ybarat efen molekulasydyr. Eten tebigy gazda bolýar we çig nebit gaýtadan işlenen wagtynda öndürilýär. Nebiti gaýtadan işlemegiň birinji tapgyrynyň önümlerinden biri, has ýokary oktanly material öndürmek üçin katalitik kraker arkaly gaýtadan işlenýän Nafta. Bu döwmek prosesi, polietilene gaýtadan işlemek üçin beýleki önümlerden bölünen efeni hem öndürýär. Eten gazdyr. Öndürilmeli önümiň derejesine görä polietilen üçin dürli gaýtadan işlemegiň usullary bar. Mysal üçin, LDPE efen gazyny 50 000 psi basyşda gysmak arkaly öndürilýär.

Goşmaça

 

 

 

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen näme ?

Giňişleýin

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Giňişleýin

«Algap» öý we täjirçilik maksady bilen peýdalanylýan plastik gap-gaçlaryna arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

Polietilen barada gyzykly faktlar

Giňişleýin

Plastmassany dogry gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

Giňişleýin

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin