tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

Polietilen barada gyzykly faktlar

Polietilen tebigata zyýan ýetirendigi üçin tankyt edilýär. Häzirki zaman durmuşyny polietilen bolmasa, göz öňüne getirip bolmaz

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Polietilen tebigata zyýan ýetirendigi üçin tankyt edilýär. Häzirki zaman durmuşyny polietilen bolmasa, göz öňüne getirip bolmaz. Torbalar, suw üpjünçilik liniýalary, teplisalar, azyk gaplary, çüýşeler, skoç lentasy - bularyň hemmesi bu materialdan işjeň taýýarlanýar.

Aşakda size bu material hakda gyzykly fakt saýlamagy hödürleýäris?

1. Hemme zat tötänlikde bolup çykýar

Polietilen oýlap tapmak üçin hiç kim gitjek däldi. Bu material tötänleýin bilim almaga borçly Germaniýaly himik Hans fon Peçman düýbünden başga meseleleri çözdi we indi belli bolan etilen polimer onuň üçin diňe önüm boldy. Mundan başga-da, alym üçin peýdasyz önüm. 1899-njy ýylda bolupdy, ýöne 1933-nji ýylda materialyň amaly ulanylyşyna ýokary baha berildi. Iňlis Erik Fawkett we Reginald Gibson benzoaldegidden we etilenden polietileni sintez etdiler. Materialyň senagat taýdan çykarylmagy Iňlis Maýkl Wilkoks Perriniň kömegi bilen mümkin boldy.   Ol 1935-nji ýylda   şeýle önümçilik üçin patent aldy.      

2. LDPE we HDPE pudagy dolandyrýar

Senagat polietileniň iki görnüşi bilen dolandyrylýar:

• LDPE arzan materialyň garaşylýan ýerinde ulanylýar, agressiw däl gurşaw kepillendirilýär, ýokary güýç we könelişme garşylygy bahalandyrylýan ýerlerde HDPE (HDPE) deşilmegi bilen materiala zeper ýetmek howpy ýok. Suw üpjünçiligi üçin häzirki zaman turbalar, lagym ulgamlary we teplisalar üçin çarçuwalar - bularyň hemmesi pes basyşly polietilenden ýasalyp bilner we ýokary hilli görkezijiler bilen.

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen näme ?

Giňişleýin

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Giňişleýin

«Algap» öý we täjirçilik maksady bilen peýdalanylýan plastik gap-gaçlaryna arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

Polietilen barada gyzykly faktlar

Giňişleýin

Plastmassany dogry gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

Giňişleýin

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin