• info@begleryoly.com
Dil saýlamak   Türkmençe   Русский   English   Türkçe   

“Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..

10/01/2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda hususy işewirligi ösdürmek we telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlary goldamak üçin oňaýly şertleriň döredilmegi, bazar gatnaşyklaryna giň ýol açylmagy hususyýetçileriň yhlasyny artdyryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudagynda ynamly önümçilik işleri bilen meşgullanmaga ruhlandyrýar.

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen özümize “Daşky gurşaw dosty” şygary astynda zähmet çekmegi dowam edýäris.