• info@begleryoly.com
tk ru en tr   
07 Iýun 2020 - Miwe-bakja onümleri gaplamak.    /    07 Iýun 2020 - Döwrebap enjamlar bilen badalga    /    07 Iýun 2020 - “Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..    /    07 Iýun 2020 - IML - Galyp içi Etiketleme

“Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..

07 Iýun 2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda hususy işewirligi ösdürmek we telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlary goldamak üçin oňaýly şertleriň döredilmegi, bazar gatnaşyklaryna giň ýol açylmagy hususyýetçileriň yhlasyny artdyryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudagynda ynamly önümçilik işleri bilen meşgullanmaga ruhlandyrýar.

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen özümize “Daşky gurşaw dosty” şygary astynda zähmet çekmegi dowam edýäris.