tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Türkmenistanda ýerli gazhimiýa zawodlarynyň köpelmegi bilen plastik gaplary öndüriji kärhanalaryň sany hem köpelip başlady. Polietilen we polipropilen gaplary öndüriji kärhanalaryň biri hem “Begler ýoly” hususy kärhanamyzdyr...

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Türkmenistanda ýerli gazhimiýa zawodlarynyň köpelmegi bilen plastik gaplary öndüriji kärhanalaryň sany hem köpelip başlady. Polietilen we polipropilen gaplary öndüriji kärhanalaryň biri hem “Begler ýoly” hususy kärhanamyzdyr. Biz öz önümlerimizi “Algap” haryt nyşany bilen bazarlara hödürleýäris. 

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz 2014-nji ýylda esaslandyrylyp, iýmit üçin plastik gaplary, miwe we bakja önümleri üçin sebetleri, göwrümli gaplary, himiýa serişdeleri üçin gaplary we şuňa meňzeş önümleri öndürmek işini alyp barýarys. Kärhanamyzyň taryhy ýoly uzak bolmasa-da, önümçilik kuwwaty we önümçilik aýratynlygy bilen gysga wagtyň içinde, sözüň doly manysynda, içerki we daşarky bazaryň ynamyny gazanmagy başardy. Kärhanada öndürilýän önümler hiliniň ýokarylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen, müşderileriň ösen islegleriniň talaplaryna doly laýyk gelýär. Muňa kärhanamyzyň hyzmatyndan peýdalanýan, “Miras”, “Sähetli türkmen”, “Ýigit”, “Guba gara”, “Täze aý” we ş.m. birnäçe başga hususy kärhanalary, “Owadan ülke”, “Sap taslama”, “Ajaýyp Ussat”, “Bäş nur”, “Oguz ýol” we ş.m. birnäçe başga hojalyk jemgyýetleriniň we birnäçe telekeçileriň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Kärhanamyzda öndürilýän önümleriň ählisiniň sertifikatlaşdyrylandygyny aýratyn bellemek gerek.

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy ― «Telekeçi ― 2020» bäsleşiginiň ýeňijsi boldy»

Giňişleýin

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara derejesinde ykrar edildi

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara hil şahadatnamasy bilen sylaglandy 

Giňişleýin

“Begler ýoly” “Plast Eurasia Istanbul 2017” sergisine gatnaşdy

Giňişleýin