tk ru   
bgitem bgitem

Täzelikler

IML - etiketka

IML-etiketkanyň ýapyşdyrlyşy, etiketka plastik gabyň diwarlaryna gabyň enjamlarda ýasalýan......

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

IML-etiketkanyň ýapyşdyrlyşy, etiketka plastik gabyň diwarlaryna gabyň enjamlarda ýasalýan wagty eredilip ýemlenýär. Munuň netijesinde etiketka bilen gabyň çig maly bitewi bir görnüşe öwrülýär. Gaplary öndürmek üçin çig mal hökmünde köplenç polipropilen (PP), ýokary basyşly polietilen (HDPE), polietilen (PE) ulanylýar.

Üýtgetme, daşky görnüş, dizaýn we göwrüm - bu parametrleriň hemmesi müşderi tarapyndan kesgitlenýär. Şonuň üçin hem siz plastik gaplary öz islegiňize we dizaýnyňyza görä sargyt edip bilersiňiz. Plastiki gaplary öndürmek boýunça hünärmen bolmak bilen, biz hatda ilkibada mümkin däl ýaly görünýän meseleleri çözmekde hem ýardam berip bileris!

Önümçiligimiziň kuwwaty we ähli zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilmegi, islendik mukdarda plastik önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Biziň PP we PE önümlerini öndürmekde nyrh syýasatymyz hemişe elýeterlilige esaslanyp, yzygider ýokary hilliligi saklaýarys!

Beýleki önümlerimiz

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdy

Giňişleýin

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzda işler awtomatik usulda alnyp barylýar

Giňişleýin

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Miwe-bakja önümleri gaplamak

Giňişleýin

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Giňişleýin

IML - etiketka

Giňişleýin